رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشکده علوم پزشکی از پاسخ گویی به ده هزار و ۶۰۸ تماس توسط کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ در آذر ماه ۱۴۰۰ خبر داد.
مصطفی افشار نیک گفت: از ده هزار و ۶۰۸ تماسی که کارشناسان ارتباطات پاسخ داده اند هزار و ۹۶۵ مورد منجر به اعزام شده است .
افشار نیک افزود: کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس در آذر ماه به هزار و ۲۱۱ نفر مشاوره تلفنی ارائه نموده اند.
او ادامه داد: در این ماه متاسفانه ۶۱۹ تماس مزاحمت با شماره اورژانس برقرار شده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی یادآورد شد: هنگام تماس با اورژانس ۱۱۵ به راهنمایی های کارشناسان مرکز ارتباطات با دقت توجه کنید زیرا در بیشتر مواقع می توانید با اقدامات و کمک های اولیه ای که به شما آموزش داده می شود جان بیمار و یا مصدوم خود را نجات دهید.