چهارشنبه 11 بهمن 1400, 11:27 ب ظ

نام و نام خانوادگی : حجت انجیدنی

کاردانی فوریت های پزشکی

سمت : امین اموال و انباردار دارو و تجهیزات پزشکی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  

شماره تماس : 05143336318    

Image