دوشنبه 1 فروردين 1400, 9:29 ب ظ

نام و نام خانوادگی : محمد زراعتکار

کارشناس پرستاری

سمت : مسئول کنترل عفونت و ایمنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  

شماره تماس : 05143344410

Image