دوشنبه 1 فروردين 1400, 7:13 ب ظ

نام و نام خانوادگی : عباس گلستانی

کارشناس پرستاری

سمت : مسئول مرکز ارتباطات مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  

شماره تماس : 05143344410

Image